Statuten

Naam en zetel
Artikel 1

 1.  De vereniging draagt de naam: Badminton Club Vlist.
  Zij heeft haar zetel in de gemeente Vlist.

Inrichting
Artikel 2

 1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Duur en boekjaar
Artikel 3

 1. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Doel
Artikel 4

 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen, (waaronder training, recreatie, competitie, toernooien), in de kernen van Haastrecht.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap te verwerven van de NBB, in deze statuten nader aan te duiden als: “de bond”;
  b. deel te nemen aan de door de onder a. genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
  c. wedstrijden te organiseren;
  d. evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren.

Leden
Artikel 5

 1. a. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
  b. Personen die door de bond zijn ontzet uit het lidmaatschap van de bond kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.
 2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.

Verplichtingen
Artikel 6

 1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen vermeld in artikel 2 lid 1 na te leven;
  b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
  c. de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de bond alsmede de van toepassing zijn de wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waar-
  door de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld;
  d. bij hun toetreding het lidmaatschap van de bond aan te vragen; de vereniging is bevoegd om ten aanzien van een natuurlijk persoon een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van de bond in te
  dienen; het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond.
 2. Het bestuur is bevoegd om elke persoon die het recht heeft bij de vereniging op een andere dan incidentele basis de badmintonsport te beoefenen bij de bond aan te melden als bondslid.
 3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

Geldmiddelen
Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributie van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden;
  c. andere inkomsten.
 2. a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
  b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

Einde lidmaatschap
Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
  d. door ontzegging (royement). Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. a. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  b. Indien een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de vereniging reeds op die grond verplicht om na kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan.
  c. Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, dan wel wanneer de bond aan het lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.
 3. De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van de bond namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen. De vereniging draagt voor deze opzegging steeds
  onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond.
 4. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes weken, behoudens het geval bedoeld in lid 2a.
  b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
 5. Een opzegging als bedoeld in artikel 8 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
 6. Behalve in geval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, te tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen.
  Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

Donateurs
Artikel 9

 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur
Artikel 10

 1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
  Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vertegenwoordiging van de kernen waar de vereniging functioneert.
  b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  c. De voorzitter wordt in functie gekozen.
 2. Tot vijftien minuten voor aanvang van de Algemene Vergadering kunnen behalve door het bestuur, kandidaten worden gesteld door tenminste vijf leden van de vereniging.
 3. a. leder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  c. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
  d. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door bedanken.
 4.  In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 5. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Bestuurstaak
Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Bestuursvergadering
Artikel 12

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2.  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
  plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Vertegenwoordiging
Artikel 13

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  -de voorzitter of de secretaris of door de penningmeester afzonderlijk.
 2. De vereniging wordt op de districtsvergadering van de bond, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid.
 3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.

Rekening en verantwoording
Artikel 14

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt -behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering -binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend
  ” lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af.
  Zij zijn aansluitend herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden l’ 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergadering
Artikel 15

 1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. jaarverslag van de secretaris;
  c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
  d. vaststelling van de contributies;
  e. vaststelling van de begroting;
  f. voorziening in vacatures;
  g. rondvraag.
 3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantalleden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
  vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
 5. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
  meegerekend.
  b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een
  daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 16

 1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
  b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.
 2. a. De in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
  b. leder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
  c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
  1. blanco zijn;
  2. zijn ondertekend;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 4. a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
  b. Bij meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
 5. Indien bij een stemming over personen niemand volstrekte meerderheid heeft verkregen, moet een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten, die bij de stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
 7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
  plaats, waarvan de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bevoegdheden algemene vergadering
Artikel 17

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

Leiding en notulering algemene vergadering
Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

Algemene reglementen
Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen kunnen worden geregeld.
 2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

Statutenwijziging
Artikel20

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
  geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
 3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring van de bond.
 4. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 3 onder b bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.
  b. leder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 21

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement BC Vlist

Aanmelding
Artikel 1

Degene, die als lid tot de vereniging wenst toe te treden, dient een, door het bestuur te verstrekken, aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in bij het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon.
Als de aanvrager minderjarig is, dient het aanmeldingsformulier mede ondertekend te zijn door degene die over de aanvrager de ouderlijke macht of voogdij uitoefent.

Toelating
Artikel 2

De aanvrager van het lidmaatschap wordt als lid toegelaten wanneer hij/zij aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:
a. Het aanmeldingsformulier is ingevuld en ondertekend ingeleverd bij het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon;
b. De contributie voor het lopende seizoen is voldaan.

Contributie
Artikel 3

a. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie dient voor 1 juli (vervaldag) van het nieuwe contributiejaar te zijn voldaan.
b. De vereniging maakt onderscheid in:
a. senior leden en
b. junior leden.
Senior leden zijn zij, die 18 jaar of ouder zijn op de vervaldag van de jaarlijkse contributie.
Junior leden zijn zij, die jonger zijn dan 18 jaar op de vervaldag van de jaarlijkse contributie.
c. Als het lid de contributieverplichtingen niet nakomt, kan het bestuur het betreffende lid het spelen ontzeggen.
d. De penningmeester stuurt het lid dat op 1 september de contributie van het lopende seizoen nog niet heeft betaald een herinnering.
Als het lid de contributie op 1 oktober nog niet heeft voldaan, stuurt de penningmeester een aanmaning, waarbij f 25,00 aanmaningskosten in rekening worden gebracht.
Als het lid de contributie en aanmaningskosten op 1 november nog niet heeft voldaan, kan het bestuur rechtsmaatregelen tot inning nemen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

Beëindiging
Artikel 4

a. De opzegging dient schriftelijk tenminste 6 weken voor het einde van het contributiejaar (vóór 15 mei) te geschieden bij het bestuur van de verenging.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen hiervoor dispensatie verlenen.
b. Opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd. De financiële verplichtingen voor die tijdsduur blijven van kracht, tenzij het bestuur anders beslist.

Aansprakelijkheid
Artikel 5

De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade die leden of derden als gevolg van verenigingsactiviteiten ondervinden. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor ontvreemding, beschadiging of zoekraken van eigendommen van leden of derden.

Wijziging huishoudelijk reglement
Artikel 6

Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts geschieden indien de wijziging als een agendapunt voor een algemene ledenvergadering is aangekondigd en indien tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart. Wijzigingen treden in werking zodra deze zijn vastgesteld.

Reacties zijn gesloten.